Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Regulamin wycieczek
piątek, 23 maja 2014 19:17

Regulamin  wycieczek  i  zorganizowanych  zajęć  pozaszkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni

 

Regulamin opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 8 listopada 2001 r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r.  w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa  osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r., Nr 55, poz. 578)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.)

 

Spis treści

§ 1.    Zasady ogólne organizacji wycieczek i imprez turystycznych.

§ 2.    Rodzaje wycieczek.

§ 3.    Uprawnienia i zadania kierownika wycieczki.

§ 4.    Obowiązki opiekunów wycieczki.

§ 5.    Finansowanie wycieczek.

§ 6.    Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

§ 7.    Dokumentacja wycieczki.

§ 8.    Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach krajoznawczo – turystycznych.

§ 8.1.   Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa podczas wycieczek.

§ 8.2.   Liczba opiekunów podczas wycieczek.

§ 8.3.   Bezpieczeństwo ruchu pieszych.

§ 8.4.   Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

§ 8.5.   Bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych.

§ 8.6.   Regulamin kąpieli.

§ 9.    Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.

§ 9.1.   Zasady zachowania uczestników na wycieczkach i obozach szkolnych

§ 9.2.   Czynności przed rozpoczęciem podróży.

§ 9.3.   Czynności w trakcie podróży.

§ 9.4.   Czynności po zakończeniu podróży.

§ 10.    Postanowienia końcowe.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Karta wycieczki.

2. Załącznik nr 2 – Pisemna zgoda rodziców.

§ 1. Zasady ogólne

1.  Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2.  Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b) poznawanie kultury i języka innych państw,

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f) podnoszenie sprawności fizycznej,

g) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

h) przeciwdziałanie patologii społecznej,

i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno  -turystycznego.

5. W wycieczkach turystyczno  -  krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

6. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki  odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

7. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się Dyrekcję, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

celu,

trasie,

harmonogramie,

regulaminie.

8. Program wycieczki lub  imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy.

9. Kierownik wycieki zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza wycieczki w szkolnym systemie ewidencji elektronicznej E-dziennik Librus.

10. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

§ 2. Rodzaje wycieczek

1.  Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe  -  inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

b) wycieczki krajoznawczo  -  turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, takie jak rajdy, spływy, zloty tematyczne,

e) imprezy wyjazdowe  -  związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, błękitne szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

2. Szkoły mogą organizować  wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża Dyrekcja szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie o organizacji wycieczki/imprezy zagranicznej zawiera w szczególności:

nazwę kraju,

czas pobytu,

program pobytu,

imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL,

obowiązkowe ubezpieczenie obowiązujące zagranicą,

listę z numerami ambasad.

4.  Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

§ 3. Kwalifikacje i zadania kierownika wycieczki

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrekcję szkoły, osoba pełnoletnia, która:

ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

jest instruktorem harcerskim,

posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca, uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w  kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

Zadania kierownika wycieczki

Kierownik wycieczki lub imprezy:

opracowuje program i harmonogram,

opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ 4. Obowiązki opiekunów wycieczki

1.Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody Dyrekcję szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2.W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z  nich powinien być nauczycielem.

3.Opiekun w szczególności:

sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami (podział na grupy),

współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

4.Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki zobowiązanie do pełnienia  funkcji i rzetelnego wykonywania obowiązków opiekuna wycieczki.

§ 5. Finansowanie wycieczek

1.Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

ze środków wypracowanych przez uczniów,

ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

2.Plan finansowy wycieczki musi określać koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

3.Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4.Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jeśli takie powstały z powodu rezygnacji, np. brak zwrotu zaliczki.

5.Kierownik wycieczki oraz jeśli to możliwe  -  opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

6.Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie  zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować Dyrekcję szkoły.

7.Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.

§ 6. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

1.Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela  Dyrekcja szkoły.

2.Dla zachowania wychowawczego charakteru wycieczek klasowych Dyrekcja szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie klasowej wycieczki lub imprezy turystycznej, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 75% uczniów danej klasy.

3.Dokumentację wycieczki lub imprezy należy przedłożyć do zatwierdzenia Dyrekcji szkoły:

jednodniowej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia,

dwu i trzydniowej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia,

wycieczki powyżej 3 dni  na 14 dni przed terminem rozpoczęcia.

Wycieczki powyżej 3 dni powinny być zaplanowane na początku roku szkolnego a ich przybliżony termin podany do wiadomości Dyrekcji, uczniów i rodziców.

4. Jeżeli wycieczka lub impreza odbywa się podczas planowych lekcji należy najpóźniej na 5 przed terminem wycieczki zgłosić Dyrekcji zamiar wyjścia poza teren szkoły w celu sporządzenia zastępstw za nieobecnego nauczyciela (kierownika lub opiekuna wycieczki).

§ 7. Dokumentacja wycieczki

1.Dokumentacja wycieczek przedmiotowych (na terenie Gdyni i najbliższej okolicy) obejmuje:

kartę wycieczki

listę uczestników zawierającą imię i nazwiska uczniów.

2.Dokumentacja pozostałych wycieczek i imprez turystyczno  –  krajoznawczych obejmuje:

kartę wycieczki,

harmonogram i regulamin wycieczki,

listy uczestników zawierających: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres uczestnika, w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu, kontaktowy numer telefoniczny rodziców (opiekunów prawnych),

pisemną zgodę rodziców,

dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia),

§ 8. Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach krajoznawczo –turystycznych.

§ 8.1. Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa podczas wycieczek.

1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

3. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.

4. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

5. Miejsce i czas zbiórki są wyznaczane przez kierownika wycieczki i podane w harmonogramie wycieczki. Jeśli jest to inne miejsce niż teren szkoły wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przybycie ucznia na miejsce zbiórki.

6. Zakończenie wycieczki w miejscu innym niż teren szkolny jest możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców, określającej miejsce odłączenia się uczestnika wycieczki od grupy.

§ 8.2. Liczba opiekunów podczas wycieczek

Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz innych osób pełnoletnich według następujących zasad:

kierownik + jeden opiekun na 30 osób podczas wycieczek przedmiotowych na terenie Gdyni nie wymagających korzystania z komunikacji miejskiej,

kierownik + jeden opiekun na 20 uczniów przy pozostałych wycieczkach przedmiotowych i turystycznych,

kierownik + jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach górskich i wycieczkach turystyki kwalifikowanej,

Kierownik może być jednocześnie opiekunem dla grupy uczniów do 30 osób w przypadku wycieczek przedmiotowych na terenie Gdyni.

§ 8.3. Bezpieczeństwo ruchu pieszych

1. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie ( do wysokości 600 m. n. p. m.), mogą być organizowane dla uczestników od lat 12, przy uwzględnieniu 3-5 godzin dziennego marszu.

2. Pieszy uczestnik wycieczki jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku  -  z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

3. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

4. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

5. Korzystanie przez pieszego z drogi (ścieżki) dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

Ruch pieszy w kolumnach:

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej -  6, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do lat 10 mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

a) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

b) pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,

c) ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu,

7. 2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10m,

8. 3) światło latarek powinno być widoczne z odległości, co najmniej 150 m.

Zabrania się:

1. wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

4. przebiegania przez jezdnię,

5. chodzenia po torowisku,

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie

7. ich rozpoczęto,

8. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę (ścieżkę) dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

§ 8.4. Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach

1. Poniższe warunki bezpieczeństwa dotyczą terenów położonych na wysokości powyżej 600m  nad poziomem morza (n.p.m.), których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach.

2. Wycieczki w wyższe partie gór tj. powyżej 600 m n.p.m. wymagają odpowiedniego ubioru, skutecznie chroniącego przed wiatrem i chłodem. Niezbędna jest również odpowiednie obuwie, gwarantujące bezpieczną wędrówkę.

3. Poniższe warunki bezpieczeństwa dotyczą również terenów leżących  poniżej 600m n.p.m., których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach.

4. Wycieczki górskie ( o wysokości ponad 600 m n. p. m. np.: Beskidy, Sudety), mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę turystyczną (np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów lub wycieczek).

5. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1  000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. Nad grupą powinien czuwać jeden opiekun na 10 uczestników.

6. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 5, powinno zawierać następujące dane:

8. określenie organizatora imprezy, termin i czas trwania, miejsce imprezy, przewidywaną liczbę uczestników.

§ 8.5. Bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych

1. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i posiadają kartę rowerową.

2. Długość trasy wycieczki może wynosić do 50 km dziennie.

3. Z tyłu i przodu grupy rowerowej bezwzględnie jadą osoby dorosłe.

4. Odległość od roweru do roweru w grupie nie powinna przekraczać 5 m.

5. Przerwa między grupami rowerowymi wynosi co najmniej 150 m.

6. Oznaczenia grupy rowerowej: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak

7. zamontowany przy siodełku rowerowym.

§ 8.6. Regulamin kąpieli

1. Kąpiel może odbywać się tylko:

a) w miejscu strzeżonym

b) w obecności opiekuna, pod kontrolą ratownika;

2. w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10 – 15 osób;

3. Wyznaczona grupa może wchodzić i wychodzić z wody tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą;

4. Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna;

5. Ustala się następujące sygnały gwizdkowe:

- wejścia (np. jeden długi gwizdek),

- wyjścia (np. trzy długie gwizdki),

- alarmu (np. krótkie gwizdki następujące po sobie).

§ 9. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej

§ 9.1. Zasady zachowania  się  na  wycieczkach  i  obozach   szkolnych

1. Każdy  uczestnik  wycieczki  lub  obozów  szkolnych  reprezentuje  swoim  zachowaniem  szkołę i bezwzględnie stosuje się wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.

2. W  momencie  przybycia  do  miejsca  zakwaterowania  ( także  w  zwiedzanych  obiektach)  uczestnicy  wycieczki  muszą  podporządkować  się  obowiązującym  w  tych miejscach  przepisom.

3. Polecenia  gospodarzy  miejsca  zakwaterowania  ( także  zwiedzanych  obiektów)  muszą  być  bezwzględnie  wykonane,  a  ich   uwagi  respektowane.

4. Wszelkie  reklamacje  i  wyrazy  niezadowolenia  powinny  być  najpierw  zgłaszane  kierownikowi  wycieczki  i  tylko  on,  jeśli  okażą  się  one  zasadne,  może  interweniować  u  gospodarza  obiektu.

5. Na  wycieczkach  i  obozach  szkolnych  obowiązują zasady zachowania uczniów określone w Statucie Szkoły.  W  szczególności  niedopuszczalne  jest  spożywanie  przez  uczestników  jakichkolwiek  napojów  alkoholowych,  narkotyzowanie  się  i  palenie  tytoniu. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub/i narkotyków będzie odesłany poprzez policję do izby dziecka, skąd zostanie odebrany przez rodziców.

6. Kierownik  wycieczki  może  podjąć  decyzję  odesłania  uczniów  do  domu,  jeśli  ich zachowanie  jest  niezgodne  ze Statutem Szkoły.  W  takich  przypadkach  opiekun  odwozi  uczniów  do  szkoły,  zgłasza  ten  fakt  Dyrekcji  i  powiadamia rodziców lub wzywa rodziców do odbioru ucznia.

7. W  razie  powszechnej  niesubordynacji  uczestników  wycieczki  lub  obozu  ich  kierownik  może  je  przerwać  bez  względu  na  poniesione  przez  uczestników  koszty.  Dalsze  postępowanie  jak  w  pkt. 6.

§ 9.2. Czynności przed rozpoczęciem podróży

1. Sprawdzić teczkę z dokumentami (koniecznie zabrać w podróż: kartę wycieczki, harmonogram, listę uczestników, numer polisy i dokumenty uczestników).

2. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.

3. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (legitymacje, dowód osobisty, ew. paszport).

4. Przypomnieć osobom mającym problemy lokomocyjne lub zdrowotne o zażyciu leków.

5. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.

6. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice  i wyjścia       bezpieczeństwa.

7. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne,      woreczki foliowe do utrzymania czystości.

8. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy nr telefonu ratunkowego - 112 ).

9. Przypomnieć uczniom zasady zachowania się podczas jazdy.

10. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję ( tel. 997 )

§ 9.3. Czynności w trakcie podróży

1.  W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji klęczącej lub stojącej,

blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,

wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzać przerwy (20-30 min) przeznaczone na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru.

3.  W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

wchodzenia na jezdnię,

przechodzenia na drugą stronę jezdni,

dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne.

4.  Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

§ 9.4. Czynności po zakończeniu podróży

1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem       ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

2. Dopilnować, aby zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników.

3. Sprawdzić, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w  dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrekcję lub wychowawcę.

2. Listę uczniów nie uczestniczących w wycieczce wychowawca wprowadza do elektronicznej ewidencji szkolnej E-dziennik Librus.

3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

5. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba:

6. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

7. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego - 112.

8. Fakt przeprowadzenia wycieczki należy odnotować w elektronicznej ewidencji szkolnej E-dziennik Librus.

9. Dokumentację wycieczki kierownik przechowuje przez okres 6 miesięcy po wycieczce.

10. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

11. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

Załącznik Nr 1  Karta wycieczki                     POBIERZ
Załącznik Nr 2  Pisemna zgoda  rodziców     POBIERZ

 

Gdynia, dnia 11 grudnia 2013 r.