Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Patron naszej szkoły
czwartek, 10 stycznia 2008 20:18
Mikołaj Kopernik

19 II 1473 ( Toruń) - 24 V 1543 (Frombork ) wybity polski astronom - twórca teorii heliocentrycznej, matematyk, ekonomista, lekarz, prawnik.

Pochodzenie

 

Ojciec - Mikołaj, kupiec krakowski, przeniósł się w 1456 r. do Torunia. Matka była torunianką - Barbara, z domu Watzenrode, córka ławnika staromiejskiego, Mikołaj posiadał troje rodzeństwa: starszego brata Andrzeja i dwie starsze siostry
- Barbarę i Katarzynę. Po śmierci ojca (1483) Mikołaja wychował brat matki, Łukasz Watzenrode, kanonik kapituły wrocławskiej, późniejszy biskup warmiński.

Nauka

Kopernik uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele farnym p.w. Św. Jana w Toruniu, a następnie szkoły we Włocławku. W latach 1491-95 studiował w Akademii Krakowskiej, kształcił się tam zarówno w dziedzinie nauk matematycznych, jak i klasycznych, a tak¿e astronomii. W 1496 r. Mikołaj został wysłany przez swego przez swojego wuja na studia prawnicze do Bolonii, gdzie poznał grekę i astronomię (inspiracją do dalszych poszukiwań były kontakty Kopernika z astronomem włoskim, Dominikiem Maria de Novara). Po ich ukończeniu studiował medycynę na uniwersytecie w Padwie. W 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.

Kopernik jako działacz publiczny

W latach 1506- 12 przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie pracował jako lekarz i sekretarz wuja Walenrodego. U jego boku brał udział w zjazdach stanów pruskich w Malborku i Elblągu (1504-07). W 1509 r. ogłosił swój łaciński przekład Listów bizantyńskiego historyka -Teafilakt Symoklaty, a rok później został kanonikiem i zamieszkał we Fromborku, siedzibie kapituły warmińskiej. Prowadził tam obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło (1515-1530). Kopernik zajmował siê tak¿e kartografią, opracowuj±c m.in. mapę Warmii, Prus Królewskich i Zalewu Wiślanego. Wynikiem zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi był jego projekt reformy walutowej (1517). Memoriał w tej sprawie, przedłożony przez Kopernika na sejmiku w Toruniu (1519), został poszerzony i ujęty w formę traktatu pt. Rozprawa o biciu monety polskiej i pruskiej. Sformułował prawo ekonomiczne, zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy; nazwano je później prawem Greshama-Kopernika.

Kopernik jako astronom

Pierwsze rezultaty naukowych poszukiwań Kopernik zasygnalizował już w trakcie pobytu we W³oszech. W 1500 r. wygłosił w Rzymie wykłady, w których wspominał o odkryciu "nowej astronomii", bêdącej odzwierciedleniem jego odmiennych poglądów na budowę i ruch planet. Zarys teorii heliocentrycznej podał około roku 1510 w rozprawie znanej pt. Commentariolus Pełne opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, bêdące uwieńczeniem wieloletnich obserwacji astronomicznych, zajęło Kopernikowi blisko 20 lat. Dzieło to powstało we Fromborku i zawierało wykład z astronomii na temat obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca, Kopernik sam nie zdecydował się na ogłoszenie wyników swych dociekań naukowych. Skłonił go do tego Jerzy Joachim van Lauchen, zwany Retykiem, profesor matematyki uniwersytetu w Wittenberdze, który w 1539r. przybył do Fromborka, aby zapoznaæ się z nową teorią. W 1541 roku dzieło w pełnej formie (składające się z sześciu ksiąg) Retyk oddał do druku w Norymberdze. Teoria heliocentryczna długo nie znajdowała akceptacji środowiska kościelnego i naukowego.
Kalendarium przygotowań związanych z nadaniem szkole imienia Mikołaja Kopernika
ROK 2004
- Wysunięcie przez dyrektora Zbigniewa Lechowicza propozycji nadania Szkołom imienia i akceptacja pomysłu przez Radę Pedagogiczną.
- Dokonanie wyboru patrona przez społeczność uczniowską - został nim Mikołaj Kopernik
- Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną wyboru dokonanego przez uczniów
- Sukcesywne gromadzenie informacji o patronie
ROK 2005
- Konkursy o Mikołaju Koperniku: biograficzny, plastyczny
- Wystawy i artykuły w szkolnej gazetce szerzące wiedzę o  patronie
- Konkurs na logo szkoły i projekt sztandaru.
ROK 2006
- Projekt "Mikołaj Kopernik jako astronom, lekarz, ekonomista"
- Uroczystość z okazji 533 rocznicy urodzin Kopernika: wystawy, projekcje, akademia.
- Współpraca ze szkołami noszącymi imię Kopernika
- Szkolne wycieczki do Torunia, Fromborka.
- Opracowanie projektu sztandaru XIV LO i Gimnazjum Nr 13
ROK 2007
- Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Gdyni o nadanie Szkołom imienia
- Szkolne wycieczki do Torunia, Fromborka
- Przygotowanie informacji o Koperniku na stronie internetowej szkoły
- Prezentacja multimedialna na temat patrona
- Tworzenie okolicznościowego biuletynu
- Prace związane z przygotowaniem uroczystości nadania imienia szkołom.
19 II 2008 r. uroczystość nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika