Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIE



Użytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Historia naszej szkoły
wtorek, 27 listopada 2007 15:15

Budynek, w którym mieści się obecnie ZSO Nr 5, wybudowany został w 1970 roku.
2 września 1970 roku rozpoczęła w nim działalność Szkoła Podstawowa Nr 36.
W szkole było wówczas 39 nauczycieli uczących 1440 uczniów w 40 oddziałach klasowy
ch. Kierownikiem SP 36 został mgr Tadeusz Licznerski, a zastępcami: pani mgr Elżbieta Jaroszewska i pan mgr Marian Liebthal.

W latach 1975-1984 kierownikiem szkoły był pan mgr Mieczysław Press, od 1984-

1990 mgr Adam Relidzyński.  Od 1990 do 2005 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5pełnił mgr Zbigniew Lechowicz.

W tym czasie stanowiska zastępców dyrektorów piastowały panie: mgr Maria Adamska i mgr Krystyna Komorowska,

a od 1999 roku panie: mgr Ryszarda Stasiak i mgr Ewa Piątek.

Po odejściu mgr Z. Lechowicza na zasłużoną emeryturę funkcję dyrektora ZSO 5 objęła pani mgr Ewa Piątek, a na stanowiska zastępców powołano mgr Ryszardę Stasiak, mgr Bogumiłę Dybowską oraz mgr Irenę Nowicką

Wracając do historii Szkoły Podstawowej Nr 36 warto przypomnieć o rozpoczętych już w 1970 roku  staraniach czynionych przez środowisko lokalne o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika.
19 lutego 1972 r. w rocznicę urodzin astronoma przekazano młodzie¿y Gabinet Fizyki wraz z pełnym jego wyposażeniem. W tym samym roku odsłonięta została tablica pamiątkowa.


19 lutego 1973 roku Szkoła Podstawowa Nr 36 otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Dzień urodzin patrona szkoły stał się „szkolnym świętem”. Co roku w tym czasie w szkole odbywały siê uroczystości związane z upamiętnieniem wśród uczniów postaci wielkiego astronoma. W czasie kolejnych lat nauki uczniowie szkoły poznawali historię życia astronoma przygotowując różnorodne wystawy, sesje naukowe, uczestnicząc w organizowanych przez nauczycieli konkursach oraz wycieczkach klasowych do Torunia, Fromborka czy Olsztyna, gdzie mieli możliwość pogłębiania wiedzy o Mikołaju Koperniku.


Ni¿ demograficzny, który zaczął występować w latach 90, spowodował, że jeszcze tylko przez dwa lata prowadzono nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej. Jednocześnie dyrektor Zbigniew Lechowicz wystąpił do władz z wnioskiem o założenie przy Szkole Podstawowej Nr 36 liceum ogólnokształcącego.

Pismem z dnia 20 IV 1993 roku Kuratorium Oświaty wydało akt założycielski powołujący z dniem 1 IX 1993 roku XIV Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ulicy Wejherowskiej 55. Z dniem 1 I 1994 roku powołany został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Nr 36 i XIV Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 pełnił pan dyrektor mgr Zbigniew Lechowicz.

 

 

1 IX 1999 roku utworzone zostało Gimnazjum Nr 13, a w czerwcu 2000 roku po zakończeniu nauki przez uczniów klas VIII Szkoła Podstawowa Nr 36 uległa likwidacji.

W pierwszych latach istnienia liceum tworzone były klasy o następujących profilach:
- ogólna z rozszerzonym zakresem nauczania języka angielskiego,
- klasa informatyczna, następnie matematyczno-fizyczna z rozszerzonym programem informatyki,
- klasa o profilu ekologiczno – chemicznym, w kolejnych latach przekształcona na biologiczno-chemiczną.
W roku szkolnym 2000/2001 utworzona została klasa dwujęzyczna, w której nauczanie historii, biologii i geografii odbywało się w języku angielskim i polskim według autorskich programów nauczania tych przedmiotów.

Działające w jednym budynku szkoły w dalszym ciągu dbały o kultywowanie wyniesionych z SP 36 tradycji dotyczących M. Kopernika. Nauczyciele i uczniowie liceum, mimo, że nie nosiło ono imienia Kopernika brali czynny udział w przygotowywanych  co roku uroczystościach święta szkoły. Licealiści uczestniczący w szkolnych kołach zainteresowań organizowali przedstawienia związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, brali udział na równi z uczniami szkoły podstawowej w konkursach o Koperniku.
świadomość uczniów, ¿e szkoła ich w środowisku utożsamiana jest z Mikołajem Kopernikiem spowodowała, że uczniowie klas licealnych wystąpili z propozycją  aby to imię nadal identyfikowane było z ich szkołą. Podobnego zdania byli uczniowie działającego Gimnazjum Nr 13, którzy w referendum przeprowadzonym wśród młodzie¿y  - Mikołaja Kopernika wybrali na przyszłego patrona swojej szkoły.

Działania zmierzające do nadania imienia Mikołaja Kopernika szkołom wchodzącym w skład zespołu były kontynuowanie przez obecną dyrekcję.